محسن مخملباف

کارگردان, نویسنده, بازیگر

محسن مخملباف متولد 1336 تهران است. وی فعالیت سینمایی خود را در سال 1360 با نوشتن فیلمنامه «توجیه» آغاز کرد. او پدر سمیرا و حنا مخملباف (کارگردان)، میثم مخملباف (عکاس) و همسر مرضیه مشکینی (کارگردان) است.

۷ خرداد ۱۳۳۶ (۶۴ سال )

گالری تصاویر

محسن مخملباف و مهدی هاشمی در پشت صحنه فیلم «ناصرالدین شاه آکتور سینما»
محسن مخملباف و مهدی هاشمی در پشت صحنه «ناصرالدین شاه آکتور سینما»
محسن مخملباف و مهدی هاشمی در پشت صحنه فیلم سینمایی «ناصرالدین شاه آکتور سینما»

اخبار

پوستر توجیه
۴.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر توبه نصوح
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر مرگ دیگری
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر استعاذه
۳ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر دو چشم بی سو
۵ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر بایکوت
۸.۲ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر زنگها
۸.۵ /۱۰

از مجموع ۶ رای

امتیاز شما
پوستر دستفروش (اپیزود اول)
۳.۶۷ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر دستفروش (اپیزود دوم)
۵.۷۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر دستفروش (اپیزود سوم)
۳ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر مدرسه رجایی
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر شب های زاینده رود
۶ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر فرماندار
۷.۸ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر نوبت عاشقی
۷.۳۳ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر مرد ناتمام
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر مدرسه ای که باد برد
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر قصه های کیش(اپیزود سوم،در)
۶ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر روزیکه زن شدم
۵.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر هنرپیشه
۶.۷۲ /۱۰

از مجموع ۱۰۹۹ رای

امتیاز شما
پوستر ناصرالدین شاه آکتور سینما
۶.۸۷ /۱۰

از مجموع ۱۱۱۰ رای

امتیاز شما
پوستر عروسی خوبان
۵.۳۳ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر سفر قندهار
۶.۸۸ /۱۰

از مجموع ۸ رای

امتیاز شما
پوستر نون و گلدون
۶ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر گبه
۷.۸ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر تخته سیاه
۵.۳۳ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر سیب
۸.۳۳ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر بایسیکل ران
۶.۸۲ /۱۰

از مجموع ۴۵ رای

امتیاز شما
پوستر سلام سینما
۵.۱۳ /۱۰

از مجموع ۲۳ رای

امتیاز شما
پوستر سکوت
۶ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر شاعر زباله ها
۶.۳۳ /۱۰

از مجموع ۱۸ رای

امتیاز شما
پوستر دستفروش (اپیزود اول)
۳.۶۷ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر دستفروش (اپیزود دوم)
۵.۷۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر دستفروش (اپیزود سوم)
۳ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر دل نمک
۱۵ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر قلب کوچک ایمان
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر مدرسه رجایی
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر شب های زاینده رود
۶ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر فرماندار
۷.۸ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر نوبت عاشقی
۷.۳۳ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر زیر آسمان
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر مرد ناتمام
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر یک شب، یک غریبه
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر مدرسه ای که باد برد
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر داستانهای جزیره (اپیزود دوم،تست دموکراسی)
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر هنرپیشه
۶.۷۲ /۱۰

از مجموع ۱۰۹۹ رای

امتیاز شما
پوستر ناصرالدین شاه آکتور سینما
۶.۸۷ /۱۰

از مجموع ۱۱۱۰ رای

امتیاز شما
پوستر دیده بان
۶.۴۹ /۱۰

از مجموع ۱۰۱۱ رای

امتیاز شما
پوستر پنج عصر
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر عروسی خوبان
۵.۳۳ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر حسرت دیدار
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر سفر قندهار
۶.۸۸ /۱۰

از مجموع ۸ رای

امتیاز شما
پوستر نون و گلدون
۶ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر گبه
۷.۸ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر تخته سیاه
۵.۳۳ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر سیب
۸.۳۳ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر بایسیکل ران
۶.۸۲ /۱۰

از مجموع ۴۵ رای

امتیاز شما
پوستر سلام سینما
۵.۱۳ /۱۰

از مجموع ۲۳ رای

امتیاز شما
پوستر سکوت
۶ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر توبه نصوح
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر استعاذه
۳ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر دو چشم بی سو
۵ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر بایکوت
۸.۲ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر دستفروش (اپیزود اول)
۳.۶۷ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر دستفروش (اپیزود دوم)
۵.۷۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر دستفروش (اپیزود سوم)
۳ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر شب های زاینده رود
۶ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر نوبت عاشقی
۷.۳۳ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر مدرسه ای که باد برد
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر داستانهای جزیره (اپیزود دوم،تست دموکراسی)
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر قصه های کیش(اپیزود سوم،در)
۶ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر هنرپیشه
۶.۷۲ /۱۰

از مجموع ۱۰۹۹ رای

امتیاز شما
پوستر ناصرالدین شاه آکتور سینما
۶.۸۷ /۱۰

از مجموع ۱۱۱۰ رای

امتیاز شما
پوستر عشق های دوشنبه
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر عروسی خوبان
۵.۳۳ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر سفر قندهار
۶.۸۸ /۱۰

از مجموع ۸ رای

امتیاز شما
پوستر نون و گلدون
۶ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر گبه
۷.۸ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر بایسیکل ران
۶.۸۲ /۱۰

از مجموع ۴۵ رای

امتیاز شما
پوستر سلام سینما
۵.۱۳ /۱۰

از مجموع ۲۳ رای

امتیاز شما
پوستر سکوت
۶ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر عروسی خوبان
۵.۳۳ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر گبه
۷.۸ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر بایسیکل ران
۶.۸۲ /۱۰

از مجموع ۴۵ رای

امتیاز شما
پوستر سکوت
۶ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر داستانهای جزیره (اپیزود دوم،تست دموکراسی)
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر کلوزآپ
۶.۸۲ /۱۰

از مجموع ۹۰۵ رای

امتیاز شما
پوستر نون و گلدون
۶ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر سلام سینما
۵.۱۳ /۱۰

از مجموع ۲۳ رای

امتیاز شما
پوستر گنگ خوابدیده
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر ابر و آفتاب
۴ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر پنج عصر
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر قصه های کیش(اپیزود سوم،در)
۶ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر داستانهای جزیره (اپیزود دوم،تست دموکراسی)
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما