ژاله سام

بازیگر

پوستر دیوار شیشه ای
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر راز درخت سنجد
۵.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر پستچی
۶.۸۶ /۱۰

از مجموع ۷ رای

امتیاز شما
پوستر یک میلیونر و دو مفلس
۸.۶۷ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر هشتمین روز هفته
۳ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر خانه خراب
۷.۶ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر ملکوت
۹ /۱۰

از مجموع ۱۰ رای

امتیاز شما