علی زندی

بازیگر, تهیه کننده

پوستر راهزن
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر همه گناهکاریم
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر پسر دریا
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر دست تقدیر
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر ماجرای جنگل
۲ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر زمین تلخ
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر جدال در مهتاب
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر ساحل انتظار
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر وحشت
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر سرنوشت
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر طوفان نوح
۶ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر مرد دو چهره
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر معجزه
۵.۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر دشت سرخ
۱ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر مرد حنجره طلایی
۷.۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر مرد روز
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر یوسف و زلیخا
۶.۴۳ /۱۰

از مجموع ۷ رای

امتیاز شما
پوستر مرید حق
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر میوه گناه
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر ایواللّه
۱ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر پهلوان بابا
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر ماجرای یک دزد
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر نوبر اصفهان
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر حسن دینامیت
۲.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر تنها و گلها
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر پاداش یک مرد
۹.۶ /۱۰

از مجموع ۱۰ رای

امتیاز شما
پوستر پهلوان در قرن اتم
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر بسترهای جداگانه
۸ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر آخرین ستاره شب
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر دو لکه ابر
۴.۸۹ /۱۰

از مجموع ۹ رای

امتیاز شما
پوستر شب نشینی در جهنم
۸.۴۵ /۱۰

از مجموع ۱۱ رای

امتیاز شما
پوستر پسرخوانده
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر عبور از مرز زندگی
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر بیست هفته
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر کیفر
۴ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر آواره های تهران
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر سه جوانمرد
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر گدایان تهران
۷.۵ /۱۰

از مجموع ۶ رای

امتیاز شما
پوستر ببر رینگ
۹.۶۷ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر ترس و تاریکی
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر چهار راه حوادث
۳ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر خون و شرف
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر نسیم عیار
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر آخرین بازی
۷.۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر آرام می گیریم
۴.۷ /۱۰

از مجموع ۱۰ رای

امتیاز شما
پوستر پهلوان بابا
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما