آزاده ریاضی

بازیگر

عکس‌های آزاده ریاضی

حمیدرضا پگاه و آزاده ریاضی در فیلم «یکی میخواد باهات حرف بزنه»
پوستر ماه وش
۸ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر بی انتها
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر پرسه در مه
۶.۶ /۱۰

از مجموع ۹۶ رای

امتیاز شما
پوستر گدان
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر برابر با اصل
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر ارمغان تاریکی
۸.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر در سایه مادر
۳.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر رفیق
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر آقای گرفتار
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر آژانس ازدواج
۸.۳۳ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر فرجام
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر در مسیر زاینده رود
۶.۸ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر گیسو
۴.۳۴ /۱۰

از مجموع ۱۵۵ رای

امتیاز شما
پوستر هشت بهشت
۴.۲۹ /۱۰

از مجموع ۷ رای

امتیاز شما
پوستر دختری به نام آهو
۴.۹۱ /۱۰

از مجموع ۱۱ رای

امتیاز شما