محمدجعفر خطیبی نوری

محمدجعفر خطیبی نوری

کارگردان, نویسنده, بازیگر

پرویز خطیبی متولد 1301 تهران است. وی فعالیت سینمایی را سال 1328 با ساخت فیلم «واریته بهار» آغاز کرد. او سال 1330 دفتر سینمایی «البرز» را تأسیس کرد و سال 1356 به آمریکا مهاجرت نمود. خطیبی همسر زینت مؤدب (بازیگر قدیمی سینما) است.

پوستر واریته بهاری
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر دستکش سفید
۷.۳۲ /۱۰

از مجموع ۲۵ رای

امتیاز شما
پوستر حاکم یک روزه
۷.۳۲ /۱۰

از مجموع ۲۵ رای

امتیاز شما
پوستر زنده باد خاله
۶.۶۳ /۱۰

از مجموع ۲۷ رای

امتیاز شما
پوستر عمر دوباره
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر قیام پیشه وری
۷ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر کینه
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر محکوم به ازدواج
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر خانه شیاطین
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر نردبان ترقی
۴ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر انسان پرنده
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر دختر همسایه
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر گربه وحشی
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر تهران می رقصد
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر کمربند زرین
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر ماه پیشونی
۱۰ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر مرغ تخم طلا
۸.۰۷ /۱۰

از مجموع ۱۴ رای

امتیاز شما
پوستر اوستا کریم نوکرتیم
۸.۵ /۱۰

از مجموع ۶ رای

امتیاز شما
پوستر بزن بریم دزدی
۳.۳۳ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر خوشگلا عوضی گرفتین
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر مرغ همسایه
۷.۳۳ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر دختر نگو، بلا بگو
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر شادیهای زندگی
۱۰ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر جنجال پول
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر واریته بهاری
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر دستکش سفید
۷.۳۲ /۱۰

از مجموع ۲۵ رای

امتیاز شما
پوستر حاکم یک روزه
۷.۳۲ /۱۰

از مجموع ۲۵ رای

امتیاز شما
پوستر زنده باد خاله
۶.۶۳ /۱۰

از مجموع ۲۷ رای

امتیاز شما
پوستر عمر دوباره
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر قیام پیشه وری
۷ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر کینه
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر محکوم به ازدواج
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر نقلعلی
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر خانه شیاطین
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر نردبان ترقی
۴ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر انسان پرنده
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر دختر همسایه
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر گربه وحشی
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر تهران می رقصد
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر کمربند زرین
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر جنجال پول
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر زنده باد خاله
۶.۶۳ /۱۰

از مجموع ۲۷ رای

امتیاز شما
پوستر قیام پیشه وری
۷ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر کینه
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر محکوم به ازدواج
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر خانه شیاطین
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر نردبان ترقی
۴ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر دختر همسایه
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر اشک ها و خنده ها
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر مرغ تخم طلا
۸.۰۷ /۱۰

از مجموع ۱۴ رای

امتیاز شما
پوستر دختر همسایه
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر گربه وحشی
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر گربه وحشی
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر واریته بهاری
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما