مهین رجایی

بازیگر

مهین دیهیم متولد 1304 در تهران. فوت: هشتم مهر 1381. با نام اصلی مهین رجایی، تحصیلات متوسطه را تا کلاس سوم ادامه داد و بیست سال بیش تر نداشت که برای نخستین بار در نمایش تاجر ونیزی در تئاتر فرهنگ بازی کرد. در تئاتر دهقان درنمایش زورق بی صاحب، در تئاتر فردوسی در نمایش شعله و در تئاتر تهران در نمایش نی نی کوچولو بازی کرد و در 1331 در نخستین فیلم سینمایی اش اشتباه (منصور مبینی) ظاهر شد. در همین سال در فیلم دیگری به نام گرداب (حسن خردمند) بازی کرد، اما با فیلم بی پناه (گرجی عبادیا) به شهرت رسید. او علاوه بر شیوه ی بازیگری، به خاطر صدای گرم و پرطنینش به سر آمد بازیگران زن دوران خود تبدیل شد و برای بازی در نمایش های رادیویی دعوت شد و در 1335 به رادیو ...

پوستر اشتباه
۷.۶۳ /۱۰

از مجموع ۲۷ رای

امتیاز شما
پوستر بی پناه
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر گرداب
۷ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر تقدیر چنین بود
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر سرنوشت در را می کوبد
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر پایان رنج ها
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر دزد بندر
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر فرزند گمراه
۲ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر افسانه شمال
۱ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر پیمان دوستی
۲ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر چک یک میلیون تومانی
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر دست تقدیر
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر روزنه امید
۳ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر پیمان
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر فرشته فراری
۴ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر دختران حوا
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر سایه سرنوشت
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر جدال به خاطر عشق
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر دختر ساری
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر فرار
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر اعتراف
۱ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر ایستگاه ترن
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر پسر دهاتی
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر دو انسان
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر مرد و نامرد
۹ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر فراری
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر گنج و رنج
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر آلونک
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر قدرت عشق
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر چریکه تارا
۷.۹۳ /۱۰

از مجموع ۱۴ رای

امتیاز شما
پوستر بوسه مادر
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر هارون و قارون
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما