کنعان کیانی

بازیگر, چهره پرداز, سرپرست گویندگان
وی در سال 1311 در شهر بادکوبه متولد شد. بازی در تئاتر را از سال 1328 و کار دوبله را از سال 1330 آغاز کرد. بازی در سینما را از سال 1327 با «طوفان زندگی»، همکاری «علی دریابیگی» شروع کرد.
پوستر گربه را دم حجله می کشند
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر داش آکل
۷.۳ /۱۰

از مجموع ۱۰۵ رای

امتیاز شما
پوستر ارادتمند شما عزرائیل
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر ترن
۷ /۱۰

از مجموع ۶ رای

امتیاز شما
پوستر شب نشینی در جهنم
۸.۴۵ /۱۰

از مجموع ۱۱ رای

امتیاز شما
پوستر شیلات
۵.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر مزدوران
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر جنجال بزرگ
۴.۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر فرمان
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر پسر زاینده رود
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر شب فرشتگان
۴.۶۷ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر الماس 33
۳.۳۳ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر آقای اسکناس
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر مهتاب خونین
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر دسیسه
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر دلهره
۷ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر ور پریده
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر گرگهای گرسنه
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر هشت و نیم شب
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر گودال
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر کمیته مجازات
۷.۳۳ /۱۰

از مجموع ۹ رای

امتیاز شما