بختیار پنجه ای

بازیگر
بختیار پنجه ای بازیگر است.

عکس‌های بختیار پنجه ای

بختیار پنجه ای در فیلم «نامو»(بیگانه)
بختیار پنجه ای در فیلم سینمایی «نامو»(بیگانه)
بختیار پنجه ای در «نامو»(بیگانه)
پوستر فیلم «نامو»(بیگانه)
فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان
پوستر خرس نیست
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر بوکین
۱۰ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر نامو(بیگانه)
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما