امیر ابیلی

نویسنده
امیر ابیلی فیلمنامه نویس است.
پوستر پلاک 13
۵.۱۵ /۱۰

از مجموع ۴۰ رای

امتیاز شما
پوستر چشم بندی
۵.۶۷ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما