الکس گارلند

کارگردان, نویسنده

الکساندر (الکس) مداوار گارلند به انگلیسی: Alexander (Alex) Medawar Garlandمتولد 1970 نویسنده، فیلم‌نامه‌نویس و کارگردان اهل انگلستان است.

پوستر مردان
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر نابودی
۷.۰۷ /۱۰

از مجموع ۶۵۸ رای

امتیاز شما
پوستر آفتاب
۵.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر 28 روز بعد
۵.۱۷ /۱۰

از مجموع ۱۲ رای

امتیاز شما
پوستر فراماشینی
۷.۱۶ /۱۰

از مجموع ۲۰۷۹ رای

امتیاز شما
پوستر مردان
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر نابودی
۷.۰۷ /۱۰

از مجموع ۶۵۸ رای

امتیاز شما
پوستر فراماشینی
۷.۱۶ /۱۰

از مجموع ۲۰۷۹ رای

امتیاز شما