محسن شهمیرزادی

اطلاعات کاربر

نام و نام خانوادگیمحسن شهمیرزادی

مقاله

0

هنگامی که سال گذشته همزمان 2 بازیگر سیمرغ بهترین بازیگر را دریافت کردند! زمانی که داوران یک فیلم بدون ...


روزنامه وطن امروز
2

سنخ شناسی فجر 35 از مردان نامرد تا ژانر نکبت و یک شوخی بزرگ