ماجین موسوی

بازیگر
ماجین موسوی بازیگر ایرانی است.
فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان
پوستر فصل فراموشی فریبا
۴.۶۲ /۱۰

از مجموع ۱۷۳ رای

امتیاز شما
پوستر ردکارپت
۶.۲۶ /۱۰

از مجموع ۸۸۱ رای

امتیاز شما