مانی صدرایی

نویسنده

مانی صدرایی یکی از اعضای تیم نویسندگی سریال« ساختمان پزشکان»بوده است.

پوستر ساختمان پزشکان
۸.۸ /۱۰

از مجموع ۱۵ رای

امتیاز شما