حمیدرضا نظری

اطلاعات کاربر

نام و نام خانوادگیحمیدرضا نظری

مقاله

0

... بوی عيد می آید و صداي زوزه باد بهاري و اتاقكي فرسوده و تهي از نان و مادري نحيف و بيمار كه در ميان ...

0

درسحرگاه و در تاریک و روشن هوای شهرم و درآستانه نوروز روح نواز و شادی بخش، در جست و جوي خانه دوست، از ...

1

تقدیم به همه هنرمندانی که اینک در هیاهوی زمانه فراموش شده اند