سعید ولی زاده

بازیگر

پوستر مسافران دره انار
۹.۲۹ /۱۰

از مجموع ۷ رای

امتیاز شما
پوستر شور زندگی
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر آسمان هشتم
۸ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر کاوشگران
۹ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر به کبودی یاس
۶ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر شهری که نمی خوابد
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر کبوتر با کبوتر
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما