مت لیبرمن

نویسنده
مت لیبرمن (Matt Lieberman) نویسنده فیلمنامه های: بازی با آتش و خانواده آدامز است.
پوستر رامبل
۶ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر مرد آزاد
۷.۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر بازی با آتش
۷ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر اسکوب
۸ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر خانواده آدامز
۸.۵۷ /۱۰

از مجموع ۷ رای

امتیاز شما
پوستر ماجرای کریسمس
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما