کامران بانکی

بازیگر

۱۵ فروردین ۱۳۴۱ (۶۰ سال )
پوستر قهرمان قهرمانان
۶.۶۷ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر پهلوان پهلوانان
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر جنگجویان کوچولو
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر مرد شب
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما