مهتاب ثروتی

بازیگر

گالری تصاویر

بازیگران فیلم «حریم شخصی»
پوستر فیلم سینمایی «حریم شخصی»
محمد ولی زادگان و مهتاب ثروتی در فتوکال فیلم «شیطان وجود ندارد» در جشنواره برلین 2020
فتوکال فیلم «شیطان وجود ندارد» در جشنواره برلین 2020
مهتاب ثروتی در فتوکال «شیطان وجود ندارد» در جشنواره فیلم برلین 2020
محمد ولی زادگان و مهتاب ثروتی در فتوکال فیلم «شیطان وجود ندارد» در جشنواره فیلم برلین 2020
محمد ولی زادگان و مهتاب ثروتی در فتوکال «شیطان وجود ندارد» در جشنواره برلین 2020

اخبار

پوستر متولد 65
۵.۷۳ /۱۰

از مجموع ۳۴۵ رای

امتیاز شما
پوستر بی نامی
۴.۹۴ /۱۰

از مجموع ۴۷ رای

امتیاز شما
پوستر پاستاریونی
۶.۴۷ /۱۰

از مجموع ۱۰۹ رای

امتیاز شما
پوستر شیطان وجود ندارد
۸.۲۲ /۱۰

از مجموع ۲۳ رای

امتیاز شما
پوستر در جستجوی آرامش
۹.۷۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر دون ژوان
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر جوجه تیغی
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر پرستاران
۴ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر سرباز
۳.۷۷ /۱۰

از مجموع ۸۷ رای

امتیاز شما
پوستر پروا
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر حریم شخصی
۶.۰۲ /۱۰

از مجموع ۱۵۷ رای

امتیاز شما
پوستر کولبرف
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر دختران زمستان
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر کیمیا
۴.۸۹ /۱۰

از مجموع ۴۵ رای

امتیاز شما
پوستر چهره به چهره
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر خاتون
۸.۳۱ /۱۰

از مجموع ۱۵۶ رای

امتیاز شما