فرزانه ارسطو

بازیگر

جشنواره-فیلم-فجر-40جشنواره-فیلم-فجر-40
پوستر تیغ زن
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر استشهادی برای خدا
۵.۹۶ /۱۰

از مجموع ۲۸ رای

امتیاز شما
پوستر شب آفتابی
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر سربازهای جمعه
۶.۳ /۱۰

از مجموع ۴۴ رای

امتیاز شما
پوستر خانه ای در تاریکی
۱۰ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر جنگ کودکانه
۷ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر آبادان
۹ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما