حلیمه سعیدی

بازیگر
پوستر خوش نشین ها
۵.۳۸ /۱۰

از مجموع ۸ رای

امتیاز شما
پوستر راه در رو
۵.۵ /۱۰

از مجموع ۱۰ رای

امتیاز شما
پوستر متهم گریخت
۶.۵۶ /۱۰

از مجموع ۷۹ رای

امتیاز شما
پوستر بزنگاه
۵.۶۵ /۱۰

از مجموع ۴۶ رای

امتیاز شما
پوستر زن بابا
۶.۱ /۱۰

از مجموع ۱۰ رای

امتیاز شما
پوستر عید امسال
۶.۹ /۱۰

از مجموع ۳۱ رای

امتیاز شما
پوستر ترش و شیرین
۶.۱۲ /۱۰

از مجموع ۸۲ رای

امتیاز شما
پوستر بیچاره ها
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر رفیق فابریک
۱ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر پیتزا مخلوط
۳.۴ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما