آدام کوپر

نویسنده

آدام کوپر به انگلیسی Adam Cooper فیلم نامه نویس است.

پوستر هم پیمان
۶.۸ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر فرقه ی قاتلین  
۷.۰۲ /۱۰

از مجموع ۲۳۸۸ رای

امتیاز شما
پوستر مهاجرت: خدایان و پادشاهان
۶.۸۴ /۱۰

از مجموع ۶۵۱ رای

امتیاز شما