کیارش خوشباش

اطلاعات کاربر

نام و نام خانوادگیکیارش خوشباش

مقاله

2

«خشکسالی و دروغ» با کمترین کیفیت ممکن از مدیوم تئاتر به سینما تبدیل شد. آیا این میتواند پایانی بر تکرار ...

1

بسیاری از فیلمها هستند که از روی جوایزشان مورد ارزیابی قرار میگیرند. در این مطلب دلایلی ذکر خواهد شد ...