حامد عباس پور

اطلاعات کاربر

نام و نام خانوادگیحامد عباس پور
درباره منکارشناس ارشد برق و روزنامه نگار
ارتباط با کاربر

مقاله

0

آقای حاتمی کیا سال  92 دانشگاه شهید بهشتی یادت هست؟ یادداشتی کوتاه درباره سخنان ابراهیم حاتمی کیا در ...

0

متن زیر؛ نوشته کوتاهی است و احتمالا نقد رفتار و نقد آنچه که با فیلمی و کارگردانی شده است که جای تعجب ...


کمی از روزنامه شهرآرای خراسان