مهدی شیرزاد

نویسنده

پوستر راه بی پایان
۴.۴ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر خسوف
۶.۱ /۱۰

از مجموع ۶۲ رای

امتیاز شما
پوستر نوبت لیلی
۶.۹۲ /۱۰

از مجموع ۲۵ رای

امتیاز شما
پوستر گسل
۵.۶۴ /۱۰

از مجموع ۱۴ رای

امتیاز شما
پوستر حس تماس
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر پرده نشین
۵.۵۵ /۱۰

از مجموع ۲۲ رای

امتیاز شما
پوستر در سکوت
۵.۵۶ /۱۰

از مجموع ۹ رای

امتیاز شما
پوستر پنهان
۴ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما