مهدی شیرزاد

نویسنده
فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان
پوستر پرده نشین
۴.۸۱ /۱۰

از مجموع ۳۲ رای

امتیاز شما
پوستر نوبت لیلی
۶.۴۳ /۱۰

از مجموع ۵۱ رای

امتیاز شما
پوستر راه بی پایان
۴.۴ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر خسوف
۶.۱۶ /۱۰

از مجموع ۶۳ رای

امتیاز شما
پوستر گسل
۵.۵۳ /۱۰

از مجموع ۱۵ رای

امتیاز شما
پوستر حس تماس
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر در سکوت
۵.۵ /۱۰

از مجموع ۱۲ رای

امتیاز شما
پوستر پنهان
۵.۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما