گرامی

بازیگر
اسکار-2023اسکار-2023
پوستر خدا قوت
۱ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر کوثر
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر لذت گناه
۷.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما