پروین قائم مقامی

بازیگر

پوستر زندگی شیرین
۴.۸ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر شرط اول
۵.۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر در حاشیه 2
۷.۸۶ /۱۰

از مجموع ۱۴ رای

امتیاز شما
پوستر وقت طلایی
۴ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر سیر و سرکه
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر در حاشیه 1
۷.۸۳ /۱۰

از مجموع ۱۸ رای

امتیاز شما
پوستر دیو و دلبر
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر مرد هزار چهره
۸.۷۱ /۱۰

از مجموع ۹۵ رای

امتیاز شما
پوستر ساختمان پزشکان
۸.۸ /۱۰

از مجموع ۱۵ رای

امتیاز شما
پوستر مسافران
۷.۳۶ /۱۰

از مجموع ۵۳ رای

امتیاز شما
پوستر مرد دو هزار چهره
۸.۶۷ /۱۰

از مجموع ۲۷ رای

امتیاز شما
پوستر دایره زنگی
۶.۶۷ /۱۰

از مجموع ۷۴۴۹ رای

امتیاز شما
پوستر خانه اجاره ای
۶.۷۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما