امیرمحمد عبدی

نویسنده

پوستر برف آخر
۵.۴۱ /۱۰

از مجموع ۵۱ رای

امتیاز شما
پوستر دوباره زندگی
۷ /۱۰

از مجموع ۸ رای

امتیاز شما
پوستر موج اول
۴.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر در کنار پروانه ها
۴.۸۷ /۱۰

از مجموع ۸ رای

امتیاز شما
پوستر سرگذشت
۶.۱۸ /۱۰

از مجموع ۵۰ رای

امتیاز شما
پوستر اجباری
۵.۱۳ /۱۰

از مجموع ۸ رای

امتیاز شما
پوستر گمیچی
۶.۴۳ /۱۰

از مجموع ۷ رای

امتیاز شما