بیتا فرنگی

بازیگر
پوستر دوقلوها
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر زن امروز
۷ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر طوطیا
۶ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر منطقه ممنوعه
۸.۰۸ /۱۰

از مجموع ۵۳ رای

امتیاز شما
پوستر راننده سفیر
۹ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما