زانیچ

بازیگر

پوستر کشتی نوح
۵ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر پستچی
۶.۸۶ /۱۰

از مجموع ۷ رای

امتیاز شما
پوستر فاتح دلها
۷.۷۱ /۱۰

از مجموع ۷ رای

امتیاز شما
پوستر مطرب
۹.۷۵ /۱۰

از مجموع ۸ رای

امتیاز شما
پوستر بیگانه
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر تنگسیر
۹.۴۷ /۱۰

از مجموع ۱۵ رای

امتیاز شما
پوستر حریص
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر شیخ صالح
۹.۳۳ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر میرم بابا بخرم
۷.۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر خانه خراب
۷.۶ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر دفاع از ناموس
۳ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر قسم
۷ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر بت
۸ /۱۰

از مجموع ۷ رای

امتیاز شما
پوستر سینه چاک
۸.۲۹ /۱۰

از مجموع ۷ رای

امتیاز شما
پوستر کنیز
۷ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر شب غریبان
۸.۶۳ /۱۰

از مجموع ۱۹ رای

امتیاز شما
پوستر شیر توشیر
۸ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر طغرل
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما