قادر پزشکی

بازیگر
قادر پزشکی بازیگر ایرانی است.
June 29, 1960 (۶۳ سال )
فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان
پوستر رستاخیز
۶.۳۵ /۱۰

از مجموع ۲۲۷ رای

امتیاز شما
پوستر نان و عشق و موتور 1000
۶.۲۳ /۱۰

از مجموع ۲۵۷۸ رای

امتیاز شما
پوستر بازی پنهان
۹ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر شب روباه
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما