فهیمه سلیمانی

نویسنده, بازیگر
فهیمه سلیمانی نویسنده است.
پوستر خوشنام
۷.۳۹ /۱۰

از مجموع ۱۸ رای

امتیاز شما
پوستر زن زندگی مرد زندگی
۵.۲۷ /۱۰

از مجموع ۱۵ رای

امتیاز شما
پوستر کارو
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر خانه نشین
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر دردسرهای شیرین
۴ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر زندگی در دست تعمیر
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما