علی وفادار

بازیگر

پوستر ماجرای یک دزد
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر نقره داغ
۷.۲۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر استوار و پاسبان
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر حسن دینامیت
۲.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر دو کله شق
۹ /۱۰

از مجموع ۱۲ رای

امتیاز شما
پوستر سفر سنگ
۷.۲۵ /۱۰

از مجموع ۸ رای

امتیاز شما
پوستر همراهان
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر پرستش
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر انفجار
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر دادا
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر کفش های میرزا نوروز
۶.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر لانه عقابها
۱۰ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر یک مرد آبی
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر حماسه قهرمانان
۸ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر نابخشوده
۳.۳۳ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر سهراب
۳.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما