مجید پتکی

بازیگر

عکس‌های مجید پتکی


رضا اخلاقی راد و مجید پتکی در فیلم «لیلاج»
نمایی از فیلم «23 نفر»
 مجید پتکی در نشست خبری فیلم «لباس شخصی» در سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر
مجید پتکی در سریال «روزهای آبی»
مجید پتکی در سریال «در کنار پروانه ها»
سامرند معروفی و مجید پتکی در سریال «در کنار پروانه ها»
مجید پتکی در فتوکال فیلم «ضد» در چهلمین جشنواره فیلم فجر

ویدیو و مصاحبه تصویری

مصاحبه اختصاصی سلام سینما ...
پوستر روزهای بهتر
۴.۱۴ /۱۰

از مجموع ۲۹ رای

امتیاز شما
پوستر روحن شکوه خاموش
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر روزهای آبی
۴.۲۶ /۱۰

از مجموع ۲۳ رای

امتیاز شما
پوستر بیرو
۴.۰۲ /۱۰

از مجموع ۴۶ رای

امتیاز شما
پوستر کامیون
۳.۶۲ /۱۰

از مجموع ۶۱ رای

امتیاز شما
پوستر ضد
۴.۸۳ /۱۰

از مجموع ۳۵ رای

امتیاز شما
پوستر آرماندو
۵.۲ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر لباس شخصی
۵.۵ /۱۰

از مجموع ۱۵۷ رای

امتیاز شما
پوستر 23 نفر
۶.۸۳ /۱۰

از مجموع ۶۱۴ رای

امتیاز شما
پوستر در کنار پروانه ها
۴.۸۷ /۱۰

از مجموع ۸ رای

امتیاز شما
پوستر اکازیون
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر پسر انسان
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر لرد
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر قهوه تلخ
۹.۱۶ /۱۰

از مجموع ۱۵۷ رای

امتیاز شما
پوستر کوبار
۳.۶ /۱۰

از مجموع ۱۰ رای

امتیاز شما
پوستر زندگی از نو
۵.۱۴ /۱۰

از مجموع ۷ رای

امتیاز شما
پوستر عاقل محله
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر می جان
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر دابُر
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر لیلاج
۶.۶۴ /۱۰

از مجموع ۲۲ رای

امتیاز شما
پوستر گذر از رنج ها
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر پایان رویاها
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما