مجید پتکی

بازیگر

عکس‌های مجید پتکی


رضا اخلاقی راد و مجید پتکی در فیلم «لیلاج»
نمایی از فیلم «23 نفر»
 مجید پتکی در نشست خبری فیلم «لباس شخصی» در سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر
مجید پتکی در سریال «روزهای آبی»
مجید پتکی در سریال «در کنار پروانه ها»
سامرند معروفی و مجید پتکی در سریال «در کنار پروانه ها»
جشنواره-فیلم-فجر-40جشنواره-فیلم-فجر-40

ویدیو و مصاحبه تصویری

مصاحبه اختصاصی سلام سینما ...
پوستر ضد
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر بیرو
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر 23 نفر
۶.۸۳ /۱۰

از مجموع ۶۱۰ رای

امتیاز شما
پوستر در کنار پروانه ها
۴.۸۷ /۱۰

از مجموع ۸ رای

امتیاز شما
پوستر اکازیون
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر روزهای بهتر
۳.۳۶ /۱۰

از مجموع ۲۵ رای

امتیاز شما
پوستر پسر انسان
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر کامیون
۳.۶۶ /۱۰

از مجموع ۵۸ رای

امتیاز شما
پوستر روزهای آبی
۴.۰۵ /۱۰

از مجموع ۲۰ رای

امتیاز شما
پوستر لباس شخصی
۵.۴۹ /۱۰

از مجموع ۱۵۶ رای

امتیاز شما
پوستر لرد
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر قهوه تلخ
۹.۳۳ /۱۰

از مجموع ۱۴۷ رای

امتیاز شما
پوستر کوبار
۳.۸۹ /۱۰

از مجموع ۹ رای

امتیاز شما
پوستر زندگی از نو
۵.۸۳ /۱۰

از مجموع ۶ رای

امتیاز شما
پوستر عاقل محله
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر می جان
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر دابُر
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر لیلاج
۶.۶۴ /۱۰

از مجموع ۲۲ رای

امتیاز شما
پوستر آرماندو
۶.۲۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر گذر از رنج ها
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر پایان رویاها
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما