محمود راسخ فر

بازیگر
پوستر آقا یوسف
۶.۳۳ /۱۰

از مجموع ۵۷ رای

امتیاز شما
پوستر ول وله2
۱۰ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر قاب خاطره
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر دوقلوها
۵.۱۱ /۱۰

از مجموع ۱۰۹ رای

امتیاز شما
پوستر زیر نور ماه
۶.۵۴ /۱۰

از مجموع ۱۱۹۱ رای

امتیاز شما
پوستر تمرینی برای اجرا
۵.۰۶ /۱۰

از مجموع ۳۶ رای

امتیاز شما
پوستر موج سوم
۷.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر اینجا چراغی روشن است
۷.۳۳ /۱۰

از مجموع ۹ رای

امتیاز شما