اصغر تفکری

بازیگر
پوستر آقای شانس
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر در جستجوی داماد
۳ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر فریاد نیمه شب
۶.۴۳ /۱۰

از مجموع ۷ رای

امتیاز شما
پوستر آقا جنی شده
۵.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر آقای اسکناس
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر نقلعلی
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر میلیونر
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر مشهدی عباد
۴ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر شکار خانگی
۷.۲۲ /۱۰

از مجموع ۲۷ رای

امتیاز شما
پوستر دستکش سفید
۷.۳۲ /۱۰

از مجموع ۲۵ رای

امتیاز شما