کریس مورگن

نویسنده, تهیه کننده
کریس مورگن (Chris Morgan) نویسنده و تهیه کننده است.
پوستر شزم! خشم خدایان
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر مرد عنکبوتی: بازگشت به خانه
۷.۴۲ /۱۰

از مجموع ۵۲۶۵ رای

امتیاز شما
پوستر سرنوشت خشمگین
۷.۳۷ /۱۰

از مجموع ۱۸۲۶ رای

امتیاز شما
پوستر تحت تعقیب
۹ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر سریع و خشن: هابز و شاو
۷.۴ /۱۰

از مجموع ۱۰ رای

امتیاز شما
پوستر سریع و خشن 7
۷.۸۳ /۱۰

از مجموع ۴۹۶۴ رای

امتیاز شما
پوستر مومیایی
۶.۹۶ /۱۰

از مجموع ۹۶۴ رای

امتیاز شما