امیر منظوری

اطلاعات کاربر

نام و نام خانوادگیامیر منظوری
درباره مندانشجوی مهندسی مکانیک