علی جلیلی باله

بازیگر
پوستر تا مرز دیدار
۵ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر آغوش های خالی
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر چشم شیشه ای
۶ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر تویی که نمی شناختمت
۷ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر عبور
۷ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر حماسه دره شیلر
۷ /۱۰

از مجموع ۱۶ رای

امتیاز شما