میرحسین معلومی

بازیگر
میرحسین معلومی سال 1325 در شهر رشت متولد شد. بازی در تئاتر را از دوران تحصیل و بازی در سینما را از سال 1354 با «مرد ناآرام» کاری از «سیروس قهرمانی» آغاز کرد.
پوستر دیدار در سپیده دم
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر تلکس
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر وعده دیدار
۶ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر عیاران و طراران
۳.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر روزهای آخر
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر لیلی با من است
۷.۴۸ /۱۰

از مجموع ۷۶۸۴ رای

امتیاز شما
پوستر انتخاب سیاوش
۱۰ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر خاله سارا
۷ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر صبحگاه خونین
۷.۷۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر آوایی در گلستان
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر سرزمین ملائک
۱۰ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر پایان نامه
۳.۴ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر شب بخیر غریبه
۶ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر خفاش
۱۰ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر پنجه در خاک
۶.۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر بالاتر از خطر
۸.۳۳ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر سازمان 4
۹.۲۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر گال
۶ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر پلاک
۶.۳۳ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر پیک جنگل
۹.۶۷ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر فرمان
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر کوچ
۵.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر مرد ناآرام
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما