ورود / عضویت
برای ورود یا ثبت‌نام شماره تلفن همراه خود را وارد کنید
0
یاسمن خلیلی فرد
۷ ماه پیش - کمتر از ۱ دقیقه مطالعه
منبعروزنامه هنرمند

سایه های خشم

سکانس قتل در حمام از فیلم «روانی»‌ِ هیچکاک پس از گذشت شصت سال همچنان در زمره‌ی ترسناک‌ترین سکانس‌های تاریخ سینما قرار دارد.

سکانسقتلدرحمامازفیلم«روانی»‌ِهیچکاکپسازگذشتشصتسالهمچناندرزمره‌یترسناک‌ترینسکانس‌هایتاریخسینماقراردارد.

تصورشرابکنید؛جنتلیبازیگرنقشماریونکهمهم‌ترینستاره‌یفیلماستویکسومابتداییفیلمتماماًبرمحوریتحضوراومی‌گرددپسازبالاکشیدنمقدارزیادیپولشادوسرخوشدرحالدوشگرفتناستکهدرکسریازثانیهبه‌صورتغیرمترقبه‌ایموردحملاتچاقوقرارمی‌گیردودرکشمکشینفس‌گیرورعب‌آوربهقتلمی‌رسد،بدیهی‌ستتماشاگریکهبه‌واسطه‌یعادتکلاسیکشانتظارداردقهرمانفیلمتاپایاندرامزندهبماندچه‌قدرازتماشایچنینصحنه‌ایشوکهمی‌شود. پسازبه‌پایانرسیدناینسکانسفیلمسازچرخشیصدوهشتاددرجه‌ایمی‌کندبهزندگینورمنبیتس(آنتونیپرکینز) تابهمروربدانیم‌و‌بفهمیمکهرازقتلهولناکِماریونکرینچیست.

آلفردهیچکاک۶۰سالقبل«روانی» رادرحالیساختکههیچ‌یکازکمپانی‌هایبزرگهالیوودحاضربهسرمایه‌گذاریرویآننمی‌شدند. اوفیلمرابههزینه‌یخودساختوالبتهستارگانش‌براییدککشیدنافتخارِحضوردرفیلمایناستادبزرگدستمزدهایخودرابه‌شدتتقلیلدادند.

درزماناکران«روانی» هنو‌زرده‌بندیسنیفیلم‌هارواجنداشتوبنابراینگفتهمی‌شودبسیاریازمخاطبانجوان‌تربه‌شدتازتماشایچنینفیلمیدچارلطماتروحیشدند. بهگفته‌یراجرایبرتشایدبزرگ‌ترینتأثیرفیلمبر‌مخاطبانشآنبودکهخیلی‌هاپسازدیدنآنتاچندوقتبه‌هنگامدوشگرفتندچاراضطرابمی‌شدند.

هیچکاکبرایطبیعیدرآمدناینسکانسنفسگیرسختی‌هایبسیاریرانیزبهجنتلیتحمیلکرد. گفتهمی‌شوداووقتیآبرابازمی‌کندناگهانآبیخرویسرشمی‌ریزدکهاینمسئلهحالاوراخرابمی‌کند. برایطبیعیجلوهدادنحملاتچاقوهیچکاکخودچاقورامکرراًبهسمتبازیگرمی‌بردواورابه‌لحاظروانیدرترسوفشارقرارمی‌دهد.

اینسکانسرابه‌لحاظتقطیعواتصالدرستنماهایشمی‌تواندرحدیکشاهکاردانست. جورج‌توماسینیتدوینگرهیچکاکباارائه‌یتدوینیغیرآیزنشتاینی(!) شیوه‌ایغیرمعمولوناآشنارااتخاذمی‌کندکهبعدهادرمونتاژبسیاریازفیلم‌هایهم‌ژانرمورداستفادهقرارمی‌گیرد. موسیقیمتناینبخشازکارنیزبهایجادحسترسبیشتردرآنکمکبسزاییکرده‌است.

«روانی» بااقتباسازیکرمانساختهشد؛رمانیکهنویسنده‌اشرابرتبلاکآن‌رابراساسیکداستانواقعینوشتهبود. ماجراازاینقراربودکهقاتلیزنجیره‌ایبه‌نامادگینکهدرهمسایگینویسندهزندگیمی‌کردمادرشراپسازمرگدراتاقخودنگهداشتهبودوخودشماننداولباسزنانهمی‌پوشید.

هیچکاکبرایاینفیلمنامزدجایزه‌یاسکارشد.

اوبرایآن‌کهفیلمشلونروداجازه‌یتبلیغآن‌رادرتلویزیونو... ندادوبسیاریازتماشاگراننمی‌دانستنددارندبهتماشایچهفیلمیمی‌روند.

شایدجالبباشداما«روانی»،فیلمیکههیچ‌یکازکمپانی‌هایمهمحاضربهسرمایه‌گذاریرویآننشدندپرفروش‌ترینفیلم‌هیچکاکشد.

اینفیلمدرهمانسال‌هادرایرانبانام«روح» به‌نمایشدرآمدکهبهزعممن،«روانی» عنوانمناسب‌تریبرایشبود.