نمایی از «هفت ماهگی» با بازی باران کوثری
نمایی از «هفت ماهگی» با بازی باران کوثری