ورود / عضویت
برای ورود یا ثبت‌نام شماره تلفن همراه خود را وارد کنید

فرش قرمز و فتوکال فیلم «دختران خورشید» با حضور گلشیفته فراهانی/ گزارش تصویری

یک سال پیش
عکس‌های گلشیفته فراهانی در فرش قرمز و فتوکال فیلم «دختران خورشید» در جشنواره فیلم کن

به گزارش سلام سینما فیلم «دختران خورشید» در بخش مسابقه هفتاد و یکمین جشنواره فیلم کن حضور دارد.  مراسم فتوکال و نشست خبری این فیلم فردا ظهر برگزار می‌شود.


واکنش اولیه منتقدان به فیلم «دختران خورشید» با بازی «گلشیفته فراهانی»


گلشیفته فراهانی در نشست خبری فیلم ‌«دختران خورشید»(Girls of the Sun) در جشنواره فیلم کن 2018

گلشیفته فراهانی در نشست خبری فیلم ‌«دختران خورشید»(Girls of the Sun) در جشنواره فیلم کن 2018

گلشیفته فراهانی در نشست خبری «دختران خورشید»(Girls of the Sun) در جشنواره فیلم کن 2018

گلشیفته فراهانی در نشست خبری فیلم ‌سینمایی «دختران خورشید» در جشنواره فیلم کن 2018

اوا حسون و گلشیفته فراهانی در فتوکال فیلم ‌«دختران خورشید»(Girls of the Sun) در جشنواره فیلم کن 2018
اوا حسون و گلشیفته فراهانی در فتوکال فیلم ‌«دختران خورشید»(Girls of the Sun) در جشنواره فیلم کن 2018

امانوئل برکو و اوا حسون در فتوکال فیلم ‌«دختران خورشید» در جشنواره فیلم کن 2018

امانوئل برکو و اوا حسون در فتوکال فیلم ‌«دختران خورشید»(Girls of the Sun) در جشنواره فیلم کن 2018

امانوئل برکو و اوا حسون در فتوکال فیلم ‌«دختران خورشید» در جشنواره فیلم کن 2018

اوا حسون در فتوکال فیلم ‌«دختران خورشید»(Girls of the Sun) در کن 2018

امانوئل برکو در فتوکال فیلم ‌«دختران خورشید»(Girls of the Sun) در جشنواره فیلم کن 2018

گلشیفته فراهانی در فتوکال فیلم ‌«دختران خورشید» در جشنواره فیلم کن 2018

گلشیفته فراهانی در فتوکال فیلم ‌«دختران خورشید»(Girls of the Sun) در جشنواره فیلم کن 2018

گلشیفته فراهانی در فتوکال فیلم ‌«دختران خورشید»(Girls of the Sun) در جشنواره کن 2018

گلشیفته فراهانی در فتوکال فیلم ‌«دختران خورشید»(Girls of the Sun) در کن 2018

گلشیفته فراهانی در فتوکال فیلم ‌سینمایی «دختران خورشید» در جشنواره فیلم کن 2018

گلشیفته فراهانی در فتوکال فیلم ‌«دختران خورشید» در جشنواره کن 2018

گلشیفته فراهانی در فتوکال فیلم ‌«دختران خورشید» در جشنواره کن 2018

گلشیفته فراهانی در فتوکال فیلم ‌«دختران خورشید» در کن 2018

گلشیفته فراهانی در فرش قرمز فیلم ‌«دختران خورشید»(Girls of the Sun) در جشنواره فیلم کن 2018

گلشیفته فراهانی در فرش قرمز فیلم ‌سینمایی «دختران خورشید»(Girls of the Sun) در کن 2018

گلشیفته فراهانی در فرش قرمز فیلم ‌«دختران خورشید»(Girls of the Sun) در کن 2018


جدیدترین تصاویر جشنواره فیلم کن را می‌توانید از اینستاگرام سلام سینما نیز دنبال کنید.


گلشیفته فراهانی در فرش قرمز فیلم ‌«دختران خورشید»(Girls of the Sun) در جشنواره کن 2018

گلشیفته فراهانی در فرش قرمز فیلم ‌«دختران خورشید»(Girls of the Sun) در جشنواره فیلم کن 2018

گلشیفته فراهانی در فرش قرمز فیلم ‌سینمایی «دختران خورشید»(Girls of the Sun) در کن 2018

امانوئل برکو در فرش قرمز فیلم ‌«دختران خورشید»(Girls of the Sun) در جشنواره فیلم کن 2018


امانوئل برکو در فرش قرمز فیلم ‌«دختران خورشید»(Girls of the Sun) در جشنواره فیلم کن 2018

همزمان با مراسم فرش قرمز فیلم «دختران خورشید» 81 نفر از زنان صنعت فیلم سازی در مسیر ساختمان جشنواره فیلم کن راه رفتند و در پله‌ها ایستادند تا نشان دهند پیمودن پله های ترقی در دنیای سینما تا چه اندازه برای زنان سخت است.(اعتراض زنان در جشنواره کن)

 

هلن میرن در فرش قرمز فیلم ‌«دختران خورشید»(Girls of the Sun) در جشنواره فیلم کن 2018


هلن میرن در فرش قرمز فیلم ‌«دختران خورشید»(Girls of the Sun) در جشنواره فیلم کن 2018

 

لئا سیدو و کریستن استوارتدر فرش قرمز فیلم ‌«دختران خورشید»(Girls of the Sun) و جنبش تساوی جنسیت سینما در جشنواره کن 2018


لئا سیدو و کریستن استوارت در فرش قرمز فیلم ‌«دختران خورشید»(Girls of the Sun) و جنبش تساوی جنسیت سینما در جشنواره کن 2018

کریستن استوارت در فرش قرمز فیلم ‌«دختران خورشید»(Girls of the Sun) و جنبش تساوی جنسیت سینما در جشنواره فیلم کن 2018

کریستن استوارت در فرش قرمز فیلم ‌«دختران خورشید»(Girls of the Sun) و جنبش تساوی جنسیت سینما در جشنواره کن 2018

لئا سیدو در فرش قرمز «دختران خورشید»(Girls of the Sun) و جنبش تساوی جنسیت سینما در جشنواره کن 2018

لئا سیدو و کریستن استوارت در فرش قرمز «دختران خورشید»(Girls of the Sun) و جنبش تساوی جنسیت سینما در جشنواره کن 2018

لئا سیدو در فرش قرمز «دختران خورشید»(Girls of the Sun) و جنبش تساوی جنسیت سینما در کن 2018

امبر هرد در فرش قرمز «دختران خورشید»(Girls of the Sun) و جنبش تساوی جنسیت سینما در کن 2018

امبر هرد در فرش قرمز «دختران خورشید»(Girls of the Sun) و جنبش تساوی جنسیت سینما در کن 2018

کیت بلانشت در فرش قرمز فیلم ‌«دختران خورشید»(Girls of the Sun) در جشنواره فیلم کن 2018

کیت بلانشت در فرش قرمز فیلم ‌«دختران خورشید»(Girls of the Sun) در جشنواره فیلم کن 2018

کیت بلانشت در فرش قرمز فیلم ‌«دختران خورشید»(Girls of the Sun) در جشنواره کن 2018

ماریون کوتیار در فرش قرمز فیلم ‌«دختران خورشید»(Girls of the Sun) در جشنواره فیلم کن 2018

ماریون کوتیار در فرش قرمز فیلم ‌«دختران خورشید»(Girls of the Sun) در جشنواره کن 2018

ماریون کوتیار در فرش قرمز فیلم ‌«دختران خورشید»(Girls of the Sun) در جشنواره فیلم کن 2018

ماریون کوتیار در فرش قرمز فیلم ‌«دختران خورشید»(Girls of the Sun) در کن 2018

کندال جنر در فرش قرمز فیلم ‌«دختران خورشید»(Girls of the Sun) در جشنواره فیلم کن 2018


کندال جنر در فرش قرمز فیلم ‌«دختران خورشید»(Girls of the Sun) در جشنواره فیلم کن 2018

سارا سامپایو در فرش قرمز فیلم ‌«دختران خورشید»(Girls of the Sun) در جشنواره کن 2018


سارا سامپایو در فرش قرمز فیلم ‌«دختران خورشید»(Girls of the Sun) در جشنواره کن 2018

سارا سامپایو در فرش قرمز فیلم ‌«دختران خورشید»(Girls of the Sun) در جشنواره فیلم کن 2018

السا هوسک در فرش قرمز فیلم ‌«دختران خورشید»(Girls of the Sun) در جشنواره کن 2018

السا هوسک در فرش قرمز فیلم ‌«دختران خورشید»(Girls of the Sun) در جشنواره کن 2018
السا هوسک در فرش قرمز فیلم ‌«دختران خورشید»(Girls of the Sun) در جشنواره کن 2018

نظرهای منتشرشده