گزارش تصویری اکران و نشست فیلم «سرو زیر آب» در جشنواره فیلم فجر36

۱۰ روز پیش
عکس های ستاره اسکندری ، مینا ساداتی ،محمدعلی باشه آهنگر ،مهتاب نصیرپور ، سیاوش چراغی پور و ... اکران و نشست فیلم «سرو زیر آب»

به گزارش سلام سینما، در ششمین روز سی و ششمین جشنواره فیلم فجر اکران و نشست فیلم سینمایی «سرو زیر آب» در پردیس ملت، سینمای رسانه برگزار شد. ستاره اسکندری ، مینا ساداتی ،محمدعلی باشه آهنگر ،مهتاب نصیرپور ، سیاوش چراغی پور،مسعود رایگان،رضا بهبودی و ... در این نشست حضور داشتند.

ستاره اسکندری و مینا ساداتی در اکران فیلم «سرو زیر آب» در کاخ رسانه سی و ششمین جشنواره فیلم فجر

ستاره اسکندری و مینا ساداتی در اکران فیلم «سرو زیر آب» در کاخ رسانه سی و ششمین جشنواره فیلم فجر

ستاره اسکندری در اکران فیلم «سرو زیر آب» در کاخ رسانه سی و ششمین جشنواره فیلم فجر

مینا ساداتی در نشست خبری فیلم «سرو زیر آب» در کاخ رسانه سی و ششمین جشنواره فیلم فجر

 مینا ساداتی در اکران فیلم «سرو زیر آب» در کاخ رسانه سی و ششمین جشنواره فیلم فجر

مینا ساداتی در اکران فیلم «سرو زیر آب» در کاخ رسانه سی و ششمین جشنواره فیلم فجر

ستاره اسکندری و مینا ساداتی در اکران فیلم «سرو زیر آب» در کاخ رسانه سی و ششمین جشنواره فیلم فجر

ستاره اسکندری در اکران فیلم «سرو زیر آب» در کاخ رسانه سی و ششمین جشنواره فیلم فجر

ستاره اسکندری در اکران فیلم «سرو زیر آب» در کاخ رسانه سی و ششمین جشنواره فیلم فجر

ستاره اسکندری در اکران فیلم «سرو زیر آب» در کاخ رسانه سی و ششمین جشنواره فیلم فجر

مسعود رایگان در نشست خبری «سرو زیر آب» در کاخ رسانه سی و ششمین جشنواره فیلم فجر

مسعود رایگان در نشست خبری «سرو زیر آب» در کاخ رسانه سی و ششمین جشنواره فیلم فجر

مسعود رایگان در نشست خبری «سرو زیر آب» در کاخ رسانه سی و ششمین جشنواره فیلم فجر

مهتاب نصیرپور در نشست خبری فیلم سینمایی «سرو زیر آب» در کاخ رسانه سی و ششمین جشنواره فیلم فجر

مهتاب نصیرپور در نشست خبری فیلم سینمایی «سرو زیر آب» در کاخ رسانه سی و ششمین جشنواره فیلم فجر

علیرضا زرین دست در نشست خبری فیلم «سرو زیر آب» در کاخ رسانه سی و ششمین جشنواره فیلم فجر

علیرضا زرین دست در نشست خبری فیلم «سرو زیر آب» در کاخ رسانه سی و ششمین جشنواره فیلم فجر

رضا بهبودی در نشست خبری «سرو زیر آب» در کاخ رسانه سی و ششمین جشنواره فیلم فجر

رضا بهبودی در نشست خبری «سرو زیر آب» در کاخ رسانه سی و ششمین جشنواره فیلم فجر

محمدعلی باشه آهنگر در نشست خبری فیلم سینمایی «سرو زیر آب» در کاخ رسانه سی و ششمین جشنواره فیلم فجر

محمدعلی باشه آهنگر در نشست خبری فیلم سینمایی «سرو زیر آب» در کاخ رسانه سی و ششمین جشنواره فیلم فجر

محمدعلی باشه آهنگر در نشست خبری فیلم سینمایی «سرو زیر آب» در کاخ رسانه سی و ششمین جشنواره فیلم فجر

محمدعلی باشه آهنگر و مینا ساداتی در نشست خبری فیلم سینمایی «سرو زیر آب» در کاخ رسانه سی و ششمین جشنواره فیلم فجر

محمدعلی باشه آهنگر و مینا ساداتی در نشست خبری فیلم سینمایی «سرو زیر آب» در کاخ رسانه سی و ششمین جشنواره فیلم فجر

محمدعلی باشه آهنگر و علیرضا زرین دست در نشست خبری فیلم سینمایی «سرو زیر آب» در کاخ رسانه سی و ششمین جشنواره فیلم فجر

محمدعلی باشه آهنگر و علیرضا زرین دست در نشست خبری فیلم سینمایی «سرو زیر آب» در کاخ رسانه سی و ششمین جشنواره فیلم فجر

ستاره اسکندری و مهتاب نصیرپور در اکران فیلم «سرو زیر آب» در کاخ رسانه سی و ششمین جشنواره فیلم فجر

ستاره اسکندری و مهتاب نصیرپور در اکران فیلم «سرو زیر آب» در کاخ رسانه سی و ششمین جشنواره فیلم فجر

ستاره اسکندری و مهتاب نصیرپور در اکران فیلم «سرو زیر آب» در کاخ رسانه سی و ششمین جشنواره فیلم فجر

سیاوش چراغی پور در نشست خبری «سرو زیر آب» در کاخ رسانه سی و ششمین جشنواره فیلم فجر

سیاوش چراغی پور در نشست خبری «سرو زیر آب» در کاخ رسانه سی و ششمین جشنواره فیلم فجر

گزارش تصویری اکران و نشست فیلم «سرو زیر آب» در جشنواره فیلم فجر36

گزارش تصویری اکران و نشست فیلم «سرو زیر آب» در جشنواره فیلم فجر36

عکاس:

آرشا عقیقی 

نسیم یوسفی

نظرهای منتشرشده