روز چهارم و پنجم جشنواره فیلم کوتاه تهران/ گزارش تصویری

۴ ماه پیش
عکس های روز چهارم و پنجم جشنواره فیلم کوتاه تهران

به گزارش سلام سینما سی و چهارمین جشنواره فیلم کوتاه تهران در پردیس سینمایی ملت با حضور اهالی اهالی هنر و رسانه برگزار می شود.

شهرام مکری سی و چهارمین جشنواره فیلم کوتاه تهران

سی و چهارمین جشنواره فیلم کوتاه تهران

امیرشهاب رضویان سی و چهارمین جشنواره فیلم کوتاه تهران

ابراهیم داروغه زاده سی و چهارمین جشنواره فیلم کوتاه تهران

ابراهیم داروغه زاده سی و چهارمین جشنواره فیلم کوتاه تهران

ابراهیم داروغه زاده سی و چهارمین جشنواره فیلم کوتاه تهران

رخشان بنی اعتماد سی و چهارمین جشنواره فیلم کوتاه تهران

رخشان بنی اعتماد سی و چهارمین جشنواره فیلم کوتاه تهران

رخشان بنی اعتماد سی و چهارمین جشنواره فیلم کوتاه تهران

سعید روستایی سی و چهارمین جشنواره فیلم کوتاه تهران

شهرام مکری سی و چهارمین جشنواره فیلم کوتاه تهران

شهرام مکری سی و چهارمین جشنواره فیلم کوتاه تهران

شهرام مکری و مهدی جعفری سی و چهارمین جشنواره فیلم کوتاه تهران

شهرام مکری و مهدی جعفری سی و چهارمین جشنواره فیلم کوتاه تهران

شهرام مکری و مهدی جعفری سی و چهارمین جشنواره فیلم کوتاه تهران

سعید روستایی و شهرام مکری در سی و چهارمین جشنواره فیلم کوتاه تهران

 شهرام مکری در سی و چهارمین جشنواره فیلم کوتاه تهران

 شهرام مکری در سی و چهارمین جشنواره فیلم کوتاه تهران

رخشان بنی اعتماد و کیوان کثیریان در سی و چهارمین جشنواره فیلم کوتاه تهران

رخشان بنی اعتماد در سی و چهارمین جشنواره فیلم کوتاه تهران

مریم بوبانی در سی و چهارمین جشنواره فیلم کوتاه تهران

آرمان درویش در سی و چهارمین جشنواره فیلم کوتاه تهران

آرمان درویش در سی و چهارمین جشنواره فیلم کوتاه تهران

نیلوفر خوش خلق در سی و چهارمین جشنواره فیلم کوتاه تهران

سوگل طهماسبی در سی و چهارمین جشنواره فیلم کوتاه تهران

سوگل طهماسبی در سی و چهارمین جشنواره فیلم کوتاه تهران

داود خیام در سی و چهارمین جشنواره فیلم کوتاه تهران

هادی مقدم دوست در سی و چهارمین جشنواره فیلم کوتاه تهران

هادی مقدم دوست در سی و چهارمین جشنواره فیلم کوتاه تهران

حمید نعمت الله و پسرش بامداد نعمت الله در سی و چهارمین جشنواره فیلم کوتاه تهران

معصومه ایل بیگی در سی و چهارمین جشنواره فیلم کوتاه تهران

سی و چهارمین جشنواره فیلم کوتاه تهران

سی و چهارمین جشنواره فیلم کوتاه تهران

سی و چهارمین جشنواره فیلم کوتاه تهران

سی و چهارمین جشنواره فیلم کوتاه تهران

سی و چهارمین جشنواره فیلم کوتاه تهران

سی و چهارمین جشنواره فیلم کوتاه تهران

سی و چهارمین جشنواره فیلم کوتاه تهران

سی و چهارمین جشنواره فیلم کوتاه تهران

سی و چهارمین جشنواره فیلم کوتاه تهران

 

عکاس: آرشا عقیقی

نظرهای منتشرشده