پوستر فیلم به طعم خاک

فیلم کوتاه

به طعم خاک (۱۳۸۱)

- /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۰ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:

این فیلم با حرکت زن باردار و همسر کشاورزش برای آبیاری زمین کشاورزی شان آغاز می شود. زوج خوشبخت و شادی که که نوبت آبیاری زمین شان است. اما این خوشبختی ساده دیری نمی پاید و مرد جوان بر سر نزاع نوبت آبیاری کشته میشود. زن شوی مرده به دنبال قاتلان می دود و و در جنگی نابرابر مغلوب می شود. شوی مرده را به خاک می سپارد و تن پوش شوی را بر مترسکی می کند و سر برشانه سایه مترسک می گذارد و می آساید و قطعات شکسته آینه های شوی مرده که چشمان مترسک میشود و زبان او برای سخن با زن داغدار و زمینی که از خشکی به سوی مرگ می رود با نزول باران زنده می شود که زندگی خاک و آدمی از آب است و زن بار از دست داده دوباره باری می گیرد که آب سر آغاز هر باروری و تولدی است.

نظرهای منتشر شده فیلم به طعم خاک