پوستر سریال قهر و آشتی

سریال تلویزیونی |درام

قهر و آشتی

- /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۰ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:

یک واحد مسکونی 13 طبقه ای است که برخورد ساکنین آن با یکدیگر موضوع این مجموعه تلویزیونی را تشکیل می دهد.

نظرهای منتشر شده سریال قهر و آشتی