پوستر فیلم امشب دختری می میرد

فیلم‌ سینمایی

امشب دختری می میرد (۱۳۴۸)

۲ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۳ رای

0
امتیاز دهید :

«همایون» که خبرنگار روزنامه است بطور اتفاقی دفتر خاطرات دختری با نام « پروین» را می یابد که در صفحه ای از آن اشاره به قصد خودکشی او شده است. همایون روز بعد در مصاحبه ی مطبوعاتی پدر دختر، «جمشید تهرانی» که برای تشریح سفر مهمش صورت گرفته شرکت می کند و بدین ترتیب با پروین و نامادری او «فیروزه» آشنا می شود. همایون متدرجاً درمی یابد پروین از رابطه ی نامزدش خسرو و نامادریش رنج می برد و یارای گفتن این مطلب را به پدرش ندارد. همایون سعی می کند پروین را یاری دهد که در وهله ی اول موفق نمی شود. سرانجام همایون موفق می شود که او را به ادامه ی زندگی امیدوار سازد.

کارگردان: مصطفی عالمیان

نویسنده: شهباز زوریا

دیالوگ های به یاد ماندنی

نقدهای بلند فیلم امشب دختری می میرد

نقدهای کوتاه فیلم امشب دختری می میرد

نظرهای منتشر شده فیلم امشب دختری می میرد