خلاصه‌‌‌‌‌فیلم
گفتند دیوانه را ببین مجنون شده. انتظار را زندگی می کند چون یعقوب به وقت حکمرانی یوسف. گفتی مردم عادی چه می دانند که یعقوب تمام آن سال‌ها انتظار را عاشقی کرد.

معرفی کامل فیلم

نظرهای منتشرشده