خلاصه‌‌‌‌‌فیلم
فرهاد پس از چهارده سال به زادگاهش بازگشته است، او در مسیر بازپس گرفتن میراث پدرش به سمت جنگلی از ارواح گذشتگان هدایت می شود.

معرفی کامل فیلم

نظرهای منتشرشده