پوستر فیلم The LEGO Movie (فیلم لگو)
نظر شما چیست؟
نظر شما چیست؟
۱۰ / ۵
۳ رای
۱۰ / ۷.۶۷
۳ رای

The LEGO Movie (فیلم لگو)

به فیلم رای بده:


نقدهای بلند فیلم The LEGO Movie (فیلم لگو)

کاوه قادری

فیلم لگو» مخاطب را با فیلمی مواجه کرده است که می‌توان در آن، چه در درونمایه و طراحی پیام و چه در لحن و بیان و چه در بهره‌گیری از عناصر روایی و تا حدی ساختاری و چه در آفرینش جهان اثر و شکل‌دهی مناسبات درونی و بیرونی آن، نوعی بی‌پروایی و اراده پولادین جهت نوگرایی و پس‌زدن کلیشه‌ها یافت.

نظرهای منتشر شده فیلم The LEGO Movie (فیلم لگو)

0 نظر